INFORMACIJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

 

 

Kandidati, ki imate srednješolsko izobrazbo opravljeno izven Slovenije, prijavi ne prilagajte dokazil (tudi, če že imate nostrifikacijo), morate pa poslati višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo naslednja dokazila:

·         overjeno kopijo zaključnega spričevala srednje šole,

·         overjen prevod zaključnega spričevala srednje šole v slovenski jezik,

·         overjeno kopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole,

·         overjen prevod spričevala predzadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,

·         overjeno kopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole,

·         overjen prevod spričevala zadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,

·         kopijo identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),

·         kronološki opis dosedanjega izobraževanja,

·         izpolnjeno vlogo o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini (obrazec N).

 

Kandidati, ki STE šolo končali izven Slovenije, morate poslati dokazila najpozneje do 15. marca 2024 (1. prijavni rok) oziroma do 29. avgusta 2024 (2. prijavni rok).

Kandidati, ki BOSTE šolo končali izven Slovenije morate poslati dokazila  najpozneje do 3. julija 2024 (1. prijavni rok) oziroma do 30. avgusta 2024 (2. prijavni rok).

 

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

   

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991, postopek priznavanja izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni potrebna. Prijavi priložite overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ter overjeni spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

 

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.