PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

 

Zakonodaja:

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) 

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) - prevod v angleški

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja

 

V postopku priznavanja izobraževanja se odloči o posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji.

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so pristojne izobraževalne institucije (11. člen ZVPI). Kdor želi na podlagi v tujini opravljenega izobraževanja nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, vloži vlogo neposredno na tisto izobraževalno institucijo, na kateri želi nadaljevati izobraževanje.

 

Izobraževalne institucije pooblastijo osebo za vodenje postopkov priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja in o tem v tridesetih dneh od izdaje pooblastila obvestijo ENIC-NARIC center. ENIC-NARIC center vodi seznam pooblaščenih oseb.

 

Zoper odločbo, izdano v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je mogoča pritožba na pristojni organ izobraževalne institucije v osmih dneh od prejema odločbe.

 

Izobraževalne institucije vodijo evidenco izdanih odločb, ki obsega:

      podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo,

      podatke o listini: ime listine, datum izdaje, država izdaje ter ime institucije, ki je izdala listino,

      podatke o izobraževalnem programu, smeri in letniku/razredu/modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.

 

Izobraževalne institucije poročajo ENIC-NARIC centru o izdanih odločbah v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja za posamezno koledarsko leto iz evidence izdanih odločb.

 

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval in informacije po državah, ki vključujejo Opis šolskega sistema (ocenjevalne lestvice), Tabelo primerljivosti in vzorci listin o izobraževanju.  

·         Bosna in Hercegovina

·         Črna Gora

·         Severna Makedonija

·         Ruska federacija

·         Srbija

·         Ukrajina

·         Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Informacije o izobraževalnem sistemu si lahko pogledate tukaj.

Priloga:

·         Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

·         UL – Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval