MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Vsa merila so pripravljena tako, da kandidat lahko zbere najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer je 50 % teh točk za splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku ali za ocene pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

Pretvorba uspeha pri splošni maturi in poklicni maturi v ocenjevalno lestvico od 2 do 5

SPLOŠNA MATURA

POKLICNA MATURA

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

23 – 34

5

18 – 20

(oz. 23 od leta 2004)

5

18 – 22

4

14 – 17

4

13 – 17

3

10 – 13

3

10 – 12

2

8 – 9

2

Točkovanje

1.) Pri kandidatih s končano gimnazijo ali drugim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma poklicnim tečajem se upošteva seštevek:

·         s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi (SM) ali poklicni maturi (PM) ali zaključnem izpitu (ZI), izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

·         ocen splošnega uspeha v zadnjih dveh letnikih srednje šole (50 % točk):

 

a)    splošna matura ali poklicna matura ali zaključni izpit; imamo podatke o končnem uspehu in uspehu v zadnjih dveh letnikih:

Splošni uspeh SM ali PM

ali ZI
(a)

Uspeh v predzadnjem letniku
(b)

Uspeh v zadnjem letniku
(c)

Točke
(a x 2 + b + c)

zadosten  (2)

zadosten (2)

zadosten (2)

2 x 2 + 2 + 2 = 8

zadosten  (2)

zadosten  (2)

dober (3)

2 x 2 + 2 + 3 = 9

zadosten  (2)

dober (3)

dober (3)

2 x 2 + 3 + 3 = 10

odličen (5)

odličen (5)

odličen (5)

5 x 2 + 5 + 5 = 20

OPOMBA: v naslednjih preglednicah je uspeh prikazan samo s številko!      


b) diploma: imamo podatke o uspehu v zadnjih dveh letnikih; kandidati za splošna uspeha v 3. in 4. letniku dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za splošni uspeh (50 % točk) ter predzadnji in zadnji letnik skupaj (50 % točk):

Uspeh v predzadnjem letniku
(b)

Uspeh v zadnjem letniku
(c)

Točke
((b + c) x 2)

2

2

(2 + 2) x 2 = 8

2

3

(2 + 3) x 2 = 10

3

3

(3 + 3) x 2 = 12

3

4

(3 + 4) x 2 = 14

5

5

(5 + 5) x 2 = 20

 

c) maturitetni tečaj: opravljen po 3. letniku gimnazije ali prej oz. splošna matura opravljena v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (kot 21 letnik); upošteva se le maturitetno spričevalo; kandidati za splošni uspeh pri maturi dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za splošni uspeh in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj:

Splošni uspeh pri maturi
(a)

Točke
(a x 4)

2

2 x 4 = 8

3

3 x 4 = 12

4

4 x 4 = 16

5

5 x 4 = 20

   

2.) Za kandidate z opravljenim mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom se upošteva seštevek:

·         s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu, izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

·         ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika (50 % točk):

* Splošni uspeh pri izpitu

 

(a)

Preizkus znanja iz slov. jezika
(d)

Preizkus znanja iz mat. ali tujega j.
(e)

Točke

(a x 2 + d + e)

2

2

2

2 x 2 + 2 + 2 = 8

2

2

3

2 x 2 + 2 + 3 = 9

2

3

3

2 x 2 + 3 + 3 = 10

5

5

5

5 x 2 + 5 + 5 = 20

* uspeh izračunan iz ocen pri 4 izpitnih enotah

Pregled omejitev v zadnjih petih letih.

Dodatno razvrstitveno merilo – preizkus nadarjenosti

Če so pri programu določene posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti, lahko višja strokovna šola te določijo kot merilo ob omejitvi vpisa, kar je navedeno v objavi posamezne šole.

Preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti ne sme presegati 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lah­ko doseže kandidat v skladu s prejšnjim odstavkom.

Korigirane točke se izračunajo po enačbi:   Tk = (1 - f) x T + f x 4 x Op   in zaokrožijo na celo število, pri čemer je:
    
f – faktor upoštevanja preizkusa (določi šola v razpisu),
    
T – doseženo število točk (do 20),
    
Op – ocena, ki jo je kandidat dobil na preizkusu (do 5).

Primer: Kanidat je dosegel 14 točk (upoštevana je matura in ocene zadnjega in predzadnjega letnika), na preizkusu nadarjenosti je dobil oceno 5 in šola je v razpisu določila, da se preizkus upošteva v obsegu 40% (f=0,4).

Tk = (1 – 0,4) x 14 + 0,4 x 4 x 5 = 16,4   --> Zaokroženo 16 točk.

Kandidatu se bo pri razvrščanju na tej šoli v programu za katerega je opravil preizkus nadarjenosti namesto 14 upoštevalo 16 točk.